Přeskočit na obsah

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky obsahují popis služeb a specifikaci smluvního vztahu mezi organizátorem seznamovacích akcí Jitka Zelinková IČO: 21372225 se sídlem Nové Sady 988/2 Brno 602 00 (dále jen “organizátor”) a klienty (účastníky).

ÚČAST NA AKCI

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let (klient provedením rezervace potvrzuje, že tuto věkovou hranici splňuje), způsobilost k právním úkonům a souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Klient ručí za správnost údajů, které uvádí. Organizátor si nezjišťuje (neověřuje) žádné údaje o klientovi. Organizátor nenese odpovědnost za údaje a správnost informací, které klient uvádí, ani za důsledky, které nepravdivé informace mohou mít na průběh seznamovací akce. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast klienta na jím pořádané akci, a to i bez udání důvodu. Organizátor má právo odmítnout účast klienta na akci, pokud se již seznamovací akce zúčastnil a neměl shodu a tímto dát šanci dalším zájemcům o seznamování. Organizátor nepřebírá odpovědnost klienta, za jeho jednání v souvislosti s konáním akce ani mimo akci. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která vznikla jeho zaviněním. Podmínkou účasti na seznamovací akci je zaplacení vstupního poplatku, pravdivé a správné vyplnění registračního formuláře a obdržení potvrzujícího e-mailu od organizátora akce.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI A PLATBA

Účastník se na seznamovací akci přihlásí přes webové stránky. Přihlášení proběhne po vyplnění všech povinných údajů, čímž účastník vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržet. Přihlášení je dokončeno zaplacením účastnického poplatku přes platební bránu Pays.cz. Při placení poplatku bankovním převodem je nezbytné uvést variabilní symbol. Klient je povinen provést platbu tak, aby byla platba připsána nejpozději 24 hodin po rezervaci na účet organizátora formou bankovního převodu nebo jinou platební metodou Pays.cz. Pokud tak klient neučiní, bude ze seznamovací akce vyřazen. Uhrazením platby na účet organizátora vzniká mezi přihlášeným účastníkem a organizátorem akce smluvní vztah. Předmětem tohoto vztahu je právo klienta na účast na seznamovací akci v termínu, který byl ze strany organizátora potvrzen.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI A UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

V případě použití dárkového poukazu je nutné zadat v části objednávky unikátní kód, uvedený na samotném poukazu pro odečtení hodnoty 100% z částky. Poukaz lze uplatnit pouze na jednorázovou akci/ jeden termín pro jednu osobu. Platnost je vždy uvedena na dárkovém poukazu a po uplynutí platnosti nelze poukaz použít.

DÁRKOVý POUKAZ a storno

Na nákup poukazu nelze použít žádný slevový kód. K nákupu je nutné zadat jméno, příjmení, email, telefonní číslo a datum narození a to z technických důvodu a pro samotný proces objednávky. Dárkový poukaz se řídí storno podmínkami pro storno v případě závazné objednávky termínu akce. Zakoupený dárkový poukaz lze vrátit pouze kupujícímu do 14 dnů od zakoupení. Kupující zašle požadavek na vrácení částky na e-mailovou adresu: info@pojdrandit.cz a následně proběhne zrušení kódu a dále bude následovat vrácení zaplacené částky přes platební bránu PAYS.cz a to do 14 kalendářních dnů.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

Klient má právo zrušit svoji účast na seznamovací akci posláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu. Pokud zrušení účasti proběhne do 7 kalendářních dnů před konáním akce, má účastník právo na vrácení zaplaceného účastnického poplatku ve výši 100%. Při zrušení účasti méně než 7 dnů před konáním akce, nebo nedostavením se na akci propadá celý poplatek ve prospěch organizátora. Vrácení poplatku ze strany organizátora probíhá zasláním částky zpět na bankovní účet, ze kterého byl poplatek přijat, a to do 14 kalendářních dnů.

PODMÍNKY ZRUŠENÍ / NEKONÁNÍ AKCE

Organizátor může zrušit akci v případě, že se nenaplní kapacita seznamovací akce, nebo v jiných výjimečných případech, jako je například nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, v takovém případě si organizátor vyhrazuje právo akci zrušit. Organizátor může také akci zrušit z důvodu zásahu vyšší moci, případně jiných organizačních důvodů a také z osobních důvodů. V takovém případě má klient právo na vrácení celého zaplaceného účastnického poplatku. Zrušením akce nevzniká klientovi žádný nárok na jinou náhradu škody vzniklou v souvislosti s nekonáním akce.

PRŮBĚH AKCE

Účastníci jsou povinni řídit se během seznamovací akce pokyny organizátora nebo moderátora akce. Účastník je povinen chovat se na akcích slušně. Nevhodné je zejména používání hrubých a sprostých slov, sexuálních návrhů, pokřiků na ostatní účastníky nebo jiné chování, které pohoršuje ostatní. Účastník se zavazuje, že se výše popsanému chování vyvaruje. V průběhu akce si účastníci nesdělují kontaktní informace. Účastník akce musí být schopen se bez problému a obtíží dorozumět s ostatními účastníky akce. Na akci nemají účastníci povoleno fotit ani pořizovat audio nebo video záznam. Organizátor může během akce pořizovat audio nebo video záznam za účelem reklamní propagace. Vyhrazený prostor restaurace nebo kavárny, kde večer probíhá, nemusí být v průběhu akce určen pouze pro účastníky večera. Účastníci mají povinnost dodržovat hygienická doporučení a nařízení krajské hygienické stanice a ministerstva zdravotnictví. Organizátor akce negarantuje klientům, že během akce poznají vhodný protějšek a také negarantuje počet účastníků na akci.

VYHODNOCENÍ AKCE

Vyhodnocením akce se rozumí to, že organizátor akce předá e-mailový kontakt (který mu byl poskytnut účastníkem) těm účastníkům, kteří si to vzájemně přejí. Volba, s kým si chce účastník vyměnit kontakt se provádí pomocí vyplněného formuláře, který účastník obdrží na začátku akce a předá ho na konci akce organizátorovi. Organizátor nebo moderátor večera může požádat účastníka o zpětnou vazbu a hodnocení celé akce.